Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τον Chris Uregian

23 Μαρ 2011

Σχετικά με σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» για την σύμβαση που έχει υπογραφεί από την Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων (ΔΕΑΑ), για παροχή υπηρεσιών από την εταιρία CC&C, το Υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:

Η εταιρία CC&C προσελήφθη για την παροχή υπηρεσιών όσον αφορά στην υποστήριξη του σχεδιασμού του προγράμματος Αναδιαρθρώσεων, Αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης περιουσιακών στοιχείων εν γένει. Η διάρκεια της σύμβασης είναι ένα έτος και οι συνολικές ετήσιες μεικτές αποδοχές έχουν οριστεί σε 50.000 ευρώ. Το στέλεχος το οποίο παρέχει υπηρεσίες, έχει εργαστεί μεταξύ άλλων και στην Παγκόσμια Τράπεζα και διαθέτει ακαδημαϊκούς τίτλους από πολύ γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Οι διαδικασίες πρόσληψης που έχουν ακολουθηθεί ορίζονται από το νόμο 3049/2002. Το Υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να καταθέσει στην Βουλή, σε συνέχεια ερώτησης Βουλευτή, κάθε έγγραφο που συνδέεται με την εν λόγω παροχή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης, αλλά και κάθε στοιχείου που αποδεικνύει την εμπειρία και τα τυπικά προσόντα του στελέχους που παρέχει τις υπηρεσίες προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Δυστυχώς, για όσους φαντάστηκαν ότι αποκάλυψαν σκοτεινά κανάλια ροής δημόσιου χρήματος,  άνθρακας ο θησαυρός.

Το Υπουργείο Οικονομικών εκφράζει τη λύπη του για τα σχετικά δημοσιεύματα και στον καιροσκοπισμό που μπορεί να υποκρύπτουν.
...
Σχόλιο taxalia:

1) Επί της ταμπακέρας, ούτε λέξη! Μα δεν σας ρώτησαν αν ήταν νόμιμη η σύμβαση με την CC&C ! Σας ρώτησαν γιατί συνεργαστήκατε για ένα τόσο σοβαρό θέμα, με μια εταιρεία φάντασμα, ενός 31χρονου, που ιδρύθηκε πριν 4 μήνες !

2) στην απόφαση πρόσληψης, μιλάτε για πολύ σοβαρά πράγματα,όπως για "...έργου της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση,  συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης. ". Στην απάντησή σας ξεχάσατε τη σημαντική λέξη "χρηματοοικονομικών". Τελικά, τι ακριβώς θα κάνει ο πιτσιρικάς; Θα κάνει σπουδαία δουλειά ή δουλειά της πλάκας;
Κι αν δεν είναι τόσο σπουδαία, γιατί δεν επιλέξατε ένα από τα χιλιάδες σπουδαγμένα Ελληνόπουλα; Τόσα και τόσα παιδιά μας αρίστευσαν στα πανεπιστήμια της Βρετανίας και της Αμερικής.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ _ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΝ & ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 165/ 26.02.2011

Η Διυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας και Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης κατά τη συνεδρίασή της την 26.02.2011 με θέμα την κάλυψη αναγκών παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα αποκρατικοποιήσεων.

Αφού έλαβε υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3049/2002 «Αποκρατικοποίηση επιχειρήσεων του δημοσίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 212).

2. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του N. 3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη»

(ΦΕΚ Α΄ 141).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985, όπως το άρθρο αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α΄ 154), αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α΄ 38) και κωδικοποιήθηκε με το άρθρο 90 του Π 63/2005
"Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ Α΄ 98), καθώς και το γεγονός ότι η δαπάνη που απορρέει από την παρούσα απόφαση βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

5. Το γεγονός ότι βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το πρόγραμμα αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης, για την υποστήριξη και υλοποίηση του οποίου είναι αναγκαία η πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου εξειδικευμένου στην παροχή υπηρεσιών τέτοιας φύσεως.

6. Τη σχετική εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών.

Α π ο φ ά σ ι σ ε

1. Την ανάθεση στην εταιρεία CC&C ADVISORS LTD με έδρα το Λονδίνο του έργου της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σχετικά με το σχεδιασμό, παρακολούθηση,  συντονισμό και υλοποίηση του προγράμματος αναδιαρθρώσεων και αποκρατικοποιήσεων της Ελληνικής Κυβέρνησης.

2. Την έγκριση του συνημμένου στην παρούσα απόφαση σχεδίου σύμβασης με τον ανωτέρω σύμβουλο και την υπογραφή του από τον Υπουργό Οικονομικών για λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου.

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2011

Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη