11 Μαρ 2012

Συνεχίζουν το ίδιο βιολί οι Σκοπιανοί

Το κυβερνών κόμμα, προτείνει νέα ονόματα για τους δρόμους των Σκοπίων, όπου κυριαρχεί η διάθεση να καπηλευτούν ό,τι έχει σχέση με τη Μακεδονία: από οδός Μακεδονικής Φάλαγγας, μέχρι οδός "Εξόδου στο Αιγαίο", "Συνεδρίου της Θεσσαλονίκης", αλλά και Τζωρτζ Μπους και ...
.
Μάρκου Βαφειάδη.

Δείτε τον κατάλογο:
АДАМ СМИТ, АЛБЕРТ СОНИКСЕН, АЛЕКСАНДАР КВАШЊЕВСКИ, АЛЕКСАНДАР ЛЕПАВЦОВ, АЛЕКСАНДАР МАТКОВСКИ,АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ, АЛЕКСАНДАР ТУРУНЏИЕВ, СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, АЛЕКСАНДАР ФЕДОРОВИЧ – РИТРИХ, АМИНТА III, АНА ФРАНК, АНАСТАС КАРАТАШКО, АЛЕКСАНДАР ДЕМИЕВСКИ БАУМАН, АНГЕЛ ДИНЕВ, АНДОН ДОНЧЕВСКИ, АНДОН ЌОСЕТО, АПОСТОЛ ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ, АПОСТОЛ ФИЛИП, АРОНОВА, АРХИЕПИСКОП АРСЕНИ, АТАНАС БАДЕВ, БАНЕ АНДРЕЕВ, БЕАСКУЛЕ, БЕЛАСИЧКА БИТКА, БЕЛИ МУГРИ, БЕНЏАМИН ФРАНКЛИН, БИГОРСКИ МАНАСТИР, БИСЕР БАЛКАНСКИ, БЛАГОЈ ШАМБЕВСКИ, БОГДАН ПОП ЃОРЧЕВ, БОРИС ЕЛЦИН, БОРИС САРАФОВ, БОРИС ТРАЈКОВСКИ, БОРКО ТЕМЕЛКОВСКИ, ЛИЛЈАКОТ, БОРИС ГАПО, БОРИС БЕЛЕВ, ВАНГЕЛ КОЏОМАН, ВАНЧО НИКОЛЕСКИ, ВЕНКО МАРКОВСКИ, ВАСИЛ ИЉОСКИ, ВАСКА ИЛИЕВА, ВАЦЛАВ ХАВЕЛ, ВЕСЕЛИНКА МАЛИНСКА, ВЕЛЕШКИ ЖРТВИ, ВЕРА АЦЕВА, ВЕСНИК РЕПУБЛИКА, ВЕЦКО СТАМАТОВСКИ, ВЛАДИМИР ПИНГОВ, ВЛАДИМИР ПОЛЕЖИНОВСКИ, ВЛАДИСЛАВ КОВАЧЕВ, ВЛАДО МАЛЕСКИ, ГАВРИЛО РАДОМИР, АРИЕПИСКОП ГАВРИЛ, ГАНЕ ТОДОРОВСКИ, ГЕМИЏИСКА, ГЕНЕРАЛ МИХАЈЛО АПОСТОЛСКИ, ГЕОРГИ ПОП ХРИСТОВ, ГЕРО ИВАНОВ, ГЛИГОР ПРЛИЧИЕВ, ГЛИГОРАШ ДИНИЦУ, ГОЛДА МЕИР, ГОЛИ ОТОК, ГОЛО БРДО, ГОТЕНСКА БИТКА, ДАВИД БЕН ГУРИОН, ДАВИДОВА, ДИНУ ВАНГЕЛИ, ДИМЕ ПИЏУРОВ, ДЕДО ИЉО МАЛЕШЕВСКИ, ДИМИТАР СЕКУЛОВ, ДЕЦАТА БЕГАЛЦИ, ДИМИТАР АНДОНОВ ПАПРАДИШКИ, ДИМИТАР МАКЕДОНСКИ, ДИМИТАР ПАНЏАРОВ, ДИМИТРИ МАНУИЛСКИ,ГОРА, ДОНЧИ ШТИПЈАНЧЕТО, АРХИЕПИСКОП ДОСИТЕЈ, ДРАГАН БОГДАНОВСКИ, ДРАФИ ДОЈЧЕР, ЃОРЃИ АЦЕВ,ЃОРЃИ БОГДАНОВ, ЃОРЃИ ЈАРМОВ, ЃОРЃИ КОСТУРАНОВ, ЃОРЃИ ЧАЧЕ, ЃОРЃИ КАРЕВ, ЃОРЃИ КОТЕВСКИ, ЃОТРЃИ УРДОВ, ЕГЕЈСКИ ЕГЗОДУС, ЕДИ КУЛЕ, ЕМАНУЕЛ ЧУЧКОВ, ЕПОПЕА НА НОЖОТ, ЖЕЉО ЖЕЉЕВ, ЖИВКО ЧИНГО, ЖРВТИ НА КОМУНИЗМОТ, СВ. ЗЛАТА МАГЛЕНСКА, ЗАГОРИЧАНИ, ЗЕМЈА МАКЕДОНСКА, ЗОРАН ЃИНЃИЌ,СИМЕОН ИВАНОВ СПАСОВ,ИЛИЈА ДИМОВСКИ ГОЦЕ,ИВАН ГУНДУЛИЧ,ИЛИНДЕНСКИ МАРШ,ЈОВАН КОТЕВСКИ,ЈОВАН КУКУЗЕЛ,ЈОВАН НАУМОВ АЛАБАКОТ,ЈОВАН ПАВЛЕ ВТОРИ,ЈОНЧЕ ХРИСТОВСКИ,ЈОРДАН ПОП ЈОРДАНОВ,ЈУСТИНИЈАН I,ЈОРДАН МИЈАЛКОВ,КАЛЕШ АНЃА,КАРЛО ВЕЛИКИ,КАТРАНИЧКИ ЖРТВИ, КИРИЛ ИЛИЕВ ПЕНУШЛИВСКИ, КИРИЛ МАНЧЕВСКИ, КИРИЛ СИМОНОВСКИ-ЏИНА, КИРИЛИЦА,КИРО ГЛИРОВ, КОМИТСКА, КОНФУЧИЈ,КРАЛ КАРАН,КРАЛ ХАЦОВ,КРСТЕ ПОП СТЕФАНИЈА, КРСТЕ ЦРВЕНКОВСКИ,КРСТО АСЕНОВ,КИРИЛ ПЕТРУШЕВ,СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИ,КРУМЕ КЕПЕСКИ,КРУШЕВСКИ МАНИФЕСТ,ЛАЗАР МОЈСОВ,1762-РО ЛЕТО,ЛАЗАР СОКОЛОВ, ЛЕОНИД ЈАНКОВ, ЛЕОПОЛД I,ЛЕКС ВАЛЕНСА, ДРУЖИНА ЛОЗАРИ, ЛОКВАТА И ВИНАРИ, ЛУЧИЈАНО ПАВАРОТИ, МАКАРИЈ ФРЧКОВСКИ, МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНСКА БОРБА, МАКЕДОНСКА ПРЕРОДБА, МАКЕДОНСКА ФАЛАНГА, МИРКО ПЕЦЕВ, МАКЕДОНСКИ ГЛАС, МАКЕДОНСКИ ЛАВ, МЕХМЕД-ПАША СОКОЛОВИЧ, МАКЕДОНСКИ ФРОНТ, МАКЕДОНСКО СОНЦЕ, МАКСИМ НЕНОВ, МАЛА ПРЕСПА, МАНАСТИР ЗРЗЕ, МАРГАРЕТ ТАЧАР, АРХИЕПИСКОП МИХАИЛ, МАРИОВСКА БУНА, МАРКОС ВАФИЈАДИС, МЕТОДИЈА ШАТАРОВ, ШАРЛО, МИЛАН АРСОВ, МИЛАНСКИ ЕДИКТ, МИЛТОН ФРИДМАН, МИТКО ПАНОВ, МИШЕ РАЗВИГОРОВ, МОЈСЕЈОВА, МИШЕ РАЗВИГОРОВ, МОЈСЕЈОВА, НАУМ ТОМАЛИЕВСКИ, НЕВРОКОП, НЕЛСОН МЕНДЕЛА, НЕПОБЕДЕНИТЕ, НЕПОКОР, НЕЏАТИ ЗАКИРИЈА, НИЈАЗИ БЕГ, НИКЕЈСКИ СОБОР, НИКОЛА КЉУСЕВ, НИКОЛА БАЉУ, НИКОЛА ПАГАНИНИ, ОБЕДИНЕТИ МАКЕДОНЦИ, ОЛИМПИЈА, 23-ТИ ОКТОМВРИ, ОТО ФОН ХАБСБУРГ, ПАВЛЕ НАУМОВ, АРХИЕПИСКОП АНГЕЛАРИЈ, ПЕРДИКА I, ПАВЕЛ ШАТЕВ, ПАЈАК ПЛАНИНА, ПАНДЕ ЧЕСНОСКА, ПАНКО БРАШНАРОВ, ПАРТЕНИЈ ЗОГРАФСКИ, ПЕТТЕ СТРУМИЧКИ СТУДЕНТИ, ПЕТАР БОШКОВСКИ, ПЕТАР ХРИСТОВ, ПЕТАР ЧАУЛЕВ, ПЕТКОВСКИ МИХАЈЛО ПЕТАР, ПЕТРАНКА КОСТАДИНОВА, ПЕТРЕ ГАРКАТА, ПЕТРЕ М. АНДРЕЕВСКИ, ПЕТРЕ ПИРУЗЕ, ПЕТРЕ ПРЛИЧКО, ПИРЕЈ, ПОДГРДЕЦ, ПРЕЗВИТАР КОЗМА, ПТОЛОМЕЈ I, ПОП СТОЈАН РАЗЛОВСКИ, РАДОВАН СТОЈКОСКИ, РЕСЕНСКИ КОНГРЕС, РИСТО КРЛЕ, РОБЕРТ БАДЕНТЕР, РОБЕРТ ШУМАН, РОНАЛД РЕГАН, САНДО КИТАНОВ АЈДУЧКИ , СУЛЕЈМАН ДЕМИРЕЛ, САНДО МИЛАНОВ, СЕРДАРОТ, СИРМА ВОЈВОДА, СЕРЕСКА, СИМЕОН ГУГУЛОВСКИ, СИМОН ДРАКУЛ, СЛАВКО ЈАНЕВСКИ, СЛАВНА ДЕБАРЦА, СМИЛЕ ВОЈДАНОВ, СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС, СТЕФАН ТОПЧЕВ,СМИЛЕВСКИ КОНГРЕС, СТЕФАН ТОПЧЕВ, СОЛУНСКИ КОНГРЕС, СПИРО ЦРНЕ, СРЕБРА АПОСТОЛОВА, СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ, СТЕРЈО СТЕРЈОВСКИ, СТИВ ЏОБС, СТИВЕН ХАРПЕР, СТОЈАН БОГДАНОВ, СТОЈАН ЛАЗОВ, СТЈЕПАН РАДИЧ, СТОЈМИР СТОЈМЕНОВ, СТАШО ПИНЏУР, ТЕОДОРА КОСАРА, ХРИСТО ЌУРКЧИЕВ, ОРО ТЕШКОТО, ТУРГУТ ОЗАЛ, ТИКВЕШКО ВОСТАНИЕ, ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ, ТЕОХАР ЧАЧЕ, ТИХОМИР МИЛОШЕВСКИ, ТОДОР ЅВЕЗДИН, ТОДОР ЛАЗАРОВ, ТОМАС ЏЕФЕРСОН, УФЕ ЕЛЕМАН ЈЕНСЕН, ФАИК АБДИ, ФРИДРИК ХАЕК, ФИЛИП II, ХЕРОНИЈА, ХРИСТО КУСЛЕВ, ХРИСТО ЧЕРНОПЕЕВ, ХРИСТОФОР ЖЕФАРОВИЧ, ЦАР КОНСТАТИН, ЦВЕТКО ТРАЈКОВ, ЦЕКО ГРКЛАНСКИ, ЏОРЏ БУШ, ШАИП ЈУСУФ, ШАРЛ ДЕ ГОЛ.


http://www.mkd.mk/17005/makedonija/spisok-na-novite-predlog-iminja-skopje/


και σε πρόχειρη μετάφραση google

Proposals of VMRO-DPMNE:
ADAM SMITH, Albert SONIKSEN, Aleksander Kwasniewski, Lepavcov ALEXANDER, ALEXANDER Matkovski Alexander Sarievski Alexander TURUNDZHIEV, ST. Paul Alexander FEDOROVICH - RITRIH, Amen III, Anne Frank, Anastas KARATASHKO Alexander DEMIEVSKI Bowman, Angel Dinev, Andon DONCHEVSKI, Andon Kosev, APOSTLE PETKOV Terzieva, Apostle Philip, Aaron Archbishop Arsen, Atanas almond Bane ANDREEV BEASKULE, BELASICHKA Battles, White Dawn, Benjamin Franklin, Monastery, Jewel Balkan BLAGOJ Shambevski Bogdan POP Gjorcev, Boris Yeltsin, Boris Saraph, Boris Trajkovski, BORKA Temelkovski bat Djapo BORIS, BORIS Belem, Vangel Kodzoman, Vanco Niculescu, Venko Markovski Vasil Iljoski, Vaska Ilieva, Vaclav Havel, Veselinka Malinska, Veles VICTIMS Vera ACEV, Journal republics VECKO Popov, Vladimir Ping, Vladimir POLEZHINOVSKI, Vladislav Kovacev Vlado Maleski, Gavril Radomir ARIEPISKOP Gabriel, Gane Todorovski, GEMIDZHISKA, General Mihailo APOSTOLSKA Georgi Hristov POP, Gero Ivanov, Gligor PRLICHIEV, GLIGORASH DINICU, Golda Meir, naked edema, Golo Brdo, GOTENSKA battle, David Ben Gurion, David, Vangel Dinu, Dime PIDZHUROV, Santa Ilo Maleshevski DIMITAR Sekula, refugee children, Dimitar Andonov Papradiski Dimitar MACEDONIAN, PANDZHAROV Dimitar Dimitrov Manuilsky, Gora, DONCHO SHTIPJANCHETO, Archbishop Dositheus Dragan Gerard, DRAFI DOJCHER, GEORGE ACEV, GEORGE Bogdan, GEORGE meal, GEORGE Kosturanov, GEORGE Chachev, GEORGE Karev, GEORGE Kotevski GJOTRGJI URDOV, Aegean Exodus Edi Kule, Emmanuel Cuckov, epic blade, ZHELJO ZHELJEV, Zivko Chingo, ZHRVTI communism, ST. GOLD MAGLENSKA, ZAGORICHANI, MACEDONIAN LAND, Zoran Djindjic, Simeon Ivanov Savior GOCE Ilija Dimovski, Ivan GUNDULIC, Ilinden March, John Kotevski Koukouzeles JOHN, JOHN Alabak Naumov, John Paul II, Jonce Hristovski, Jordan Pop Jordanov, Justinian I, JORDAN Mijalkov, tempered concerns, Charlemagne, KATRANICHKI VICTIMS, CYRIL ILIEV PENUSHLIVSKI Kiril Manchevski, CYRIL SIMONOVSKI-Jinnah, Cyrillic, Kiro GLIROV, Confucius, King Karan, King HACOV, Cross POP Stephanou, Krste Crvenkovski CROSS Asen, CYRIL Petrusev ST Cyril and Methodius, Krum Kepeski, Krusevo MANIFESTO Lazar MOJSOV, 1762-RO Summer Lazar Sokolov, Leonid Janko, Leopold I, LEX Walesa clique growers, winemakers Lokvata, Luciano Pavarotti, Macarius Frckovski, Macedonia, Macedonian Struggle, Macedonian Renaissance , Macedonian phalanx, Mirko Pece, MACEDONIAN VOICE, Macedonian LEO, Mehmed Pasha SOKOLOVICH, Macedonian Front, Macedonian Sun, Maxim Nenova, Mala Prespa, monastery Zrze Margaret TACHER, Archbishop Michael Mariovska Rebellion, Marcos VAFIJADIS, methods SHATAROV, Charlotte, MILAN Arsov Milan Edict, Milton Friedman, Mitko Panov, Mise Razvigor, MOJSEJOVA, Mise Razvigor, MOJSEJOVA, Naum TOMALIEVSKI, Nevrokop, Nelson Mandela, Undefeated, defiance, Nejat ZAKIRIJA, Niazi Bey, Nicene Council, Nikola Kljusev, BALJU Nikola Nikola Paganini, United Macedonians, Olympia, 23 October, Otto von Habsburg, Paul purposed, Archbishop Angelarij Perdiccas I, Pavel Satev, Spider Mountain, Panda CHESNOSKA, punk Brashnarov, Parthenius ZOGRAFSKI, FIVE STUDENTS Strumica, PETER Boskovski Petar Hristov, PETER CHAULEV, PETKOVSKI MIHAJLO Peter Petranka Kostadinova Garkata Petre, Peter M.. ANDREEVSKI, Peter PIRUZE, Prlichko, weed, PODGRDEC, PREZVITAR Kozma, Ptolemy I, POP STOJAN RAZLOVSKI Radovan Stojkoska, Resen CONGRESS, Risto Krle, Robert Badinter, Robert Schumann, Ronald Reagan, Sande Kitan Outlaws, Suleyman Demirel, Sande Milan Serdar, SIRMA Duke, Serres, Simeon GUGULOVSKI, Simon Dracula, Slavko JANEVSKI, Slave Debarca, Smile VOJDAN, Smilevski Congress, Stephen Ball, Smilevski Congress, Stephen Ball, Thessaloniki CONGRESS Spiro CRNE, silver apostle, Stevo Teodosievska, Sterjo Sterjovski, Steve Jobs, Steven Harper, Stojan Bogdan, STOJAN LAZO, STJEPAN RADIC, Stojmir Stojmenov, Stash pindzur, Teodora KOSARA, Hristo Kjurkchiev, ORO difficult, Turgut Ozal, Tikvesh REVOLUTION, Todor Aleksandrov, TEOHAR Chachev Tihomir MILOSEVSKI, Todorov DZVEZDIN, Todor Lazarov, Thomas Jefferson, Uffe Ellemann Jensen, Faik Abdi, Fridrik Hayek, Philip II, HERONIJA, KUSLEV Christ, Christ Chernopeev, HRISTOFOROV Zefarovic king Constantine, Tsvetkov Trajkov TZEKOV GRKLANSKI, GEORGE BUSH, Saip Jusuf, Charles de Gaulle.
There are suggestions for names of bridges:
MOST Philip II of Macedonia, Mother Teresa MOST MOST Pavel Satev MOST Todor Aleksandrov, MOST BROTHERS Miladinovski.


 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη