8 Οκτ 2012

Τέλη κυκλοφορίας 2013 : Πόσο θα πληρώσουμε

δείτε τον αναλυτικό πίνακα τελών κυκλοφορίας 2013, δείτε σε ποιό σημείο της άδειας κυκλοφορίας αναγράφονται οι εκπομπές ρύπων, σε ποιό η ημερομηνία πρώτης ταξινόμησης και τι σημαίνει κάθε κωδικός στην άδεια κυκλοφορίας:
σημειώστε ότι φέτος δεν θα υπάρχει το εικονιζόμενο αυτοκόλλητο σήμα κυκλοφορίας
σημείωση: η ημερομηνία ταξινόμησης και οι εκπομπές CO2 αναγράφονται στην άδεια κυκλοφορίας, (εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στο πεδίο V.7)

Ανάλυση κωδικών άδειας κυκλοφορίας:


(A) αριθμός κυκλοφορίας,
(B) ημερομηνία πρώτης άδειας κυκλοφορίας του οχήματος,
(C) ονομαστικά στοιχεία,
(C.1) κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
(C.1.1) επώνυμο(-α) ή εμπορική επωνυμία
(C.1.2) άλλο(-α) όνομα(-τα) ή αρχικό(-ά) (εάν υπάρχουν)
(C.1.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος ταξινόμησης κατά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου,
(C.4) Σε περίπτωση που τα ονομαστικά στοιχεία τα οποία εξειδικεύονται στο σημείο II.6 κωδικός C.2 δεν περιλαμβάνονται στην άδεια κυκλοφορίας, αναφορά στο γεγονός ότι ο κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
α) είναι ο κύριος του οχήματος·
β) δεν είναι ο κύριος του οχήματος·
γ) δεν προσδιορίζεται στην άδεια κυκλοφορίας ως ο κύριος του οχήματος·
(D) όχημα:
(D.1) κατασκευαστής,
(D.2) τύπος:
- παραλλαγή (αν υπάρχει),
- εκδοχή (αν υπάρχει),
(D.3) εμπορική(-ές) ονομασία(-ες),
(E) αριθμός ταυτοποίησης του οχήματος,
(F) μάζα:
(F.1) μέγιστη τεχνικώς επιτρεπόμενη μάζα εμφόρτου, με εξαίρεση μοτοσικλέτες,
(G) μάζα του οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας με το αμάξωμα, και με το σύστημα ζεύξης στην περίπτωση ρυμουλκού οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας για όλες τις κατηγορίες πλην της M1,
(H) διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν είναι απεριόριστη,
(Ι) ημερομηνία της ταξινόμησης στην οποία αναφέρεται η άδεια αυτή,
(Κ) αριθμός έγκρισης τύπου (αν υπάρχει),
(Ρ) κινητήρας:
(Ρ.1) κυλινδρισμός (σε cm3)
(Ρ.2) μέγιστη καθαρή ισχύς (σε kW) (αν είναι γνωστή)
(Ρ.3) τύπος καυσίμου ή πηγή ενέργειας,
(Q) λόγος ισχύος/βάρους (σε kW/kg) (μόνο για μοτοσικλέτες),
(S) πλήθος θέσεων,
(S.1) πλήθος καθισμάτων, περιλαμβανομένου του καθίσματος του οδηγού,
(S.2) πλήθος θέσεων για ορθίους (αν υπάρχουν).
II.6. Το μέρος I της άδειας κυκλοφορίας είναι δυνατόν να περιέχει, επιπλέον, τα ακόλουθα δεδομένα, των οποίων προηγούνται οι αντίστοιχοι εναρμονισμένοι κοινοτικοί κωδικοί:
(C) ονομαστικά στοιχεία,
(C.2) κύριος του οχήματος (επαναλαμβάνεται τόσες φορές όσοι οι κύριοι):
(C.2.1) επώνυμο ή εμπορική επωνυμία,
(C.2.2) άλλο(-α) όνομα(-τα) ή αρχικό(-ά) (εάν υπάρχουν),
(C.2.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος ταξινόμησης κατά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου,
(C.3) φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μπορεί να χρησιμοποιεί το όχημα με βάση νόμιμο δικαίωμα άλλο από εκείνο του κυρίου:
(C.3.1) επώνυμο ή εμπορική επωνυμία,
(C.3.2) άλλο(-α) όνομα(-τα) ή αρχικό(-ά) (εάν υπάρχουν),
(C.3.3) διεύθυνση στο κράτος μέλος ταξινόμησης κατά την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου,
(C.5), (C.6), (C.7), (C.8): όπου μεταβολή των ονομαστικών στοιχείων που δίδονται στα σημεία II.5 κωδικός C.1, II.6 κωδικός C.2 ή/και II.6 κωδικός C.3 δεν αποτελεί λόγο έκδοσης νέας άδειας κυκλοφορίας, τα νέα ονομαστικά στοιχεία που αντιστοιχούν στα σημεία αυτά είναι δυνατόν να περιληφθούν υπό τους κωδικούς C.5, C.6, C.7 ή C.8. Στη συνέχεια πραγματοποιείται ανάλυσή τους όπως γίνεται στα σημεία II.5 κωδικός C.1, II.6 κωδικός C.2, II.6 κωδικός C.3 και II.5 κωδικός C.4.
(F) μάζα:
(F.2) μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα εμφόρτου του οχήματος σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης,
(F.3) μέγιστη επιτρεπόμενη μάζα εμφόρτου του συνδυασμού σε ετοιμότητα κυκλοφορίας στο κράτος μέλος ταξινόμησης,
(J) κατηγορία οχήματος,
(L) πλήθος αξόνων,
(M) μεταξόνιο (σε mm),
(N) για οχήματα με συνολική μάζα άνω των 3500 kg, κατανομή της τεχνικώς επιτρεπόμενης μέγιστης μάζας εμφόρτου μεταξύ των αξόνων:
(Ν.1) άξονας 1 (σε kg),
(Ν.2) άξονας 2 (σε kg), εάν υπάρχει,
(Ν.3) άξονας 3 (σε kg), εάν υπάρχει,
(Ν.4) άξονας 4 (σε kg), εάν υπάρχει,
(Ν.5) άξονας 5 (σε kg), εάν υπάρχει,
(Ο) τεχνικώς επιτρεπόμενη μέγιστη μάζα ρυμουλκούμενου που μπορεί να ζευχθεί:
(Ο.1) με πέδη (σε kg),
(Ο.2) χωρίς πέδη (σε kg),
(Ρ) κινητήρας:
(Ρ.4) ονομαστική συχνότητα περιστροφής (σε min-1),
(Ρ.5) αριθμός ταυτοποίησης κινητήρα,
(R) χρώμα του οχήματος,
(T) μέγιστη ταχύτητα (σε km/h),
(U) στάθμη θορύβου:
(U.1) σε στάση [σε dB(A)],
(U.2) συχνότητα περιστροφής κινητήρα (σε min-1),
(U.3) κατά διέλευση [σε dB(A)],
(V) εκπομπές εξαγωγής:
(V.1) CO (σε g/km ή g/kWh),
(V.2) HC (σε g/km ή g/kWh),
(V.3) NOX (σε g/km ή g/kWh),
(V.4) HC + NOx (σε g/km),
(V.5) σωματίδια, για πετρελαιοκινητήρα (σε g/km ή g/kWh),
(V.6) διορθωμένος συντελεστής απορρόφησης, για πετρελαιοκινητήρα (σε min-1),
(V.7) CO2 (σε g/km),
(V.8) συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου (σε l/100 km),
(V.9) ένδειξη της περιβαλλοντικής κατηγορίας έγκρισης τύπου ΕΚ.
Aναφορά στην ισχύουσα έκδοση κατά τις διατάξεις της οδηγίας 70/220/EΟΚ(2) ή της οδηγίας 88/77/EΟΚ(3)
(W) χωρητικότητα δοχείου(-ων) καυσίμου (σε λίτρα).
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη