27 Δεκ 2013

Οι ανευθυνοϋπεύθυνοι

Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί που διορίζονται ή εκλέγονται σε θέσεις ευθύνης για να διαχειρισθούν τα κοινά είναι ταγμένοι να λειτουργήσουν με γνώμονα το συμφέρον του λαού και κατά τρόπο απολύτως υπεύθυνο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα διαχειρίζονταν τις δικές τους υποθέσεις
Γράφει ο Σωτήριος Καλαμίτσης


[Ενενηκοστή πρώτη ημέρα από την υποβολή στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου της μήνυσης της ΧΑ για την τρύπα στα Ταμεία του ΠΑΣΟΚ (βλ. και http://taxalia.blogspot.gr/2013/05/blog-post_7741.html ), ογδοηκοστή τρίτη από τη δημοσιοποίηση της φήμης ότι παρακολουθούνται τα τηλέφωνα των βουλευτών της αντιπολίτευσης και τριακοστή δεύτερη από τη δημόσια καταγγελία της Λ. Κατσέλη αφ’ ενός ότι την «έφαγαν» οι τραπεζίτες, επειδή δεν τους εξυπηρετούσε ο «νόμος Κατσέλη», αφ’ ετέρου ότι αποτελεί έγκλημα η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών με χρήματα του Έλληνα φορολογουμένου. Κανένα παπαγαλάκι δεν με ενημέρωσε για το αν κινήθηκε κάποια διαδικασία διερεύνησης των καταγγελλομένων. Τί συνέβη; Δεν τηλεφωνούν πλέον οι παπαγάλοι στους Εισαγγελείς;].
               Υποτίθεται ότι όλοι αυτοί που διορίζονται ή εκλέγονται σε θέσεις ευθύνης για να διαχειρισθούν τα κοινά είναι ταγμένοι να λειτουργήσουν με γνώμονα το συμφέρον του λαού και κατά τρόπο απολύτως υπεύθυνο. Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που θα διαχειρίζονταν τις δικές τους υποθέσεις και όχι όπως το προβεβλημένο στέλεχος της ΝΔ που συνελήφθη με τα αργύρια της εκβίασης/λαδώματος, αλλά και χιλιάδες άλλοι λυμεώνες του ιδρώτα μας που ξεφεύγουν από την τσιμπίδα της Δικαιοσύνης και απολαμβάνουν τα κλεμμένα.
               Αν κάνουν λάθη οι διορισμένοι, δεν θα ξαναδιορισθούν [ενδεχομένως], ενώ οι εκλεγμένοι δεν θα επανεκλεγούν [υποτίθεται]. Αν δεν κάνουν, όμως λάθη, αλλά ενεργήσουν σκοπίμως ενάντια στα συμφέροντα του λαού; Αρκεί ο μη επαναδιορισμός ή η μη επανεκλογή; Δεν πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους; Όχι. Αυτό μας λέει η εκτελεστικονομοθετική εξουσία. Αυτός είναι ο λόγος που η μία διάταξη διαδέχεται την άλλη με στόχο να απαλλάσσονται από κάθε ευθύνη οι διαχειριστές των κοινών, ώστε τελικά πας ζημιούμενος να μπορεί να στραφεί μόνον κατά του Δημοσίου ή του οργανισμού τον οποίο διοικούν οι επίορκοι. Δηλαδή εναντίον όλων των πολιτών και όχι εναντίον του δράστη. Θαυμάστε δείγματα:

Άρθρο 3 ν. 4046/2012 [περί PSI]
«8  (7). Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 45 του ν. 3863/2010 (Α` 115) προστίθενται εδάφια ως εξής:
  «Η απόφαση συμμετοχής ή μη των Φ.Κ.Α. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο τους με νέους τίτλους, κατ’ εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου του Φ.Κ.Α., τα μέλη του οποίου, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»
9  (8). Στο τέλος της υποπαραγράφου γ` της παραγράφου 11 του άρθρου 15 του ν. 2469/1997 (Α` 38) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
  «Η απόφαση συμμετοχής ή μη του Κ.Κ. Ν.Π.Δ.Δ. και Α.Φ. σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου,  κατ` εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Τράπεζας της Ελλάδος ως διαχειριστή του Κ.Κ., η οποία, καθώς και τα στελέχη της, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμία ευθύνη, ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη.»
10  (9). Η απόφαση συμμετοχής ή μη, ημεδαπών εταιρειών και λοιπών νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου, καθώς και ημεδαπών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, σε πρόγραμμα ανταλλαγής τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, ή άλλης χρηματοδοτικής διευκόλυνσης,  κατ` εφαρμογή προγράμματος για την αναδιάταξη του ελληνικού χρέους, ανήκει αποκλειστικά στο διοικητικό τους συμβούλιο και εάν δεν προβλέπεται από το νόμο ή τις οικείες καταστατικές διατάξεις τέτοιο, από το ανώτατο συλλογικό όργανο διοικήσεώς τους, κατά παρέκκλιση από τυχόν αντίθετη διάταξη νόμου ή καταστατικού. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή του συλλογικού οργάνου διοίκησης, κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, δεν υπέχουν καμιά ευθύνη ποινική, αστική, διοικητική ή άλλη».
 
Άρθρο 232 ν. 3852/2010 [Καλλικράτης]
«Αστική ευθύνη
 1. Οι περιφερειάρχες, οι αντιπεριφερειάρχες, οι περιφερειακοί σύμβουλοι, οι δήμαρχοι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων και οι εκπρόσωποι τοπικών κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου των δημοτικών και περιφερειακών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και της εκτελεστικής επιτροπής των αντίστοιχων ιδρυμάτων, οφείλουν να αποζημιώσουν το δήμο, την περιφέρεια, το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή το ίδρυμα για κάθε θετική ζημία, που προξένησαν σε βάρος της περιουσίας τους από δόλο ή βαριά αμέλεια. Οι ανωτέρω δεν υπέχουν ευθύνη αποζημίωσης έναντι τρίτων.»

[δηλαδή, αυτοί θα «πληρώσουν» μόνον αν η Περιφέρεια ή ο Δήμος στραφούν εναντίον τους. Χα χα χα χα!  Σιγά μην στραφούν].

Άρθρο 34 ν. 3763/2009
«4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του ν. 3229/2004, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
 «6. Κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στις περιπτώσεις των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, ενδεικτικά κατά την άσκηση αρμοδιοτήτων του ν.δ. 400/1970, του π.δ. 237/1986, του π.δ. 190/2006, του ν. 1569/1985 και του ν. 2496/1997, όπως κάθε φορά ισχύουν, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Γενικός Διευθυντής και το προσωπικό των υπηρεσιών της Επιτροπής Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης δεν υπέχουν αστική ευθύνη έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις τους».
               Και άλλες πολλές παρόμοιες διατάξεις, ων ουκ έστιν αριθμός.
Σωτήριος Καλαμίτσης
Φίλος του γιατρού Γωγούση
 
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη