ΟΛΑ ΚΑΛΑ..ΜΟΝΟ ΜΑΥΡΑ ΕΥΡΑ ΣΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ!!!

15 Μαΐ 2017

Μέχρι τα 500 ευρώ τα μετρητά σε κόμματα και υποψηφίους
Προσπάθεια να κλείσουν οι διαδρομές μαύρου πολιτικού χρήματος καταβάλλεται με σχετική διάταξη που κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Παράλληλα μειώνεται το ακατάσχετο της κρατικής χρηματοδότησης, περιορίζονται οι πληρωμές σε μετρητά για κόμματα και υποψηφίους μέχρι το όριο των 500 ευρώ και τίθενται νέοι όροι στη χρηματοδότηση των κομμάτων από τις τράπεζες.
Τα ζητήματα αυτά είχαν τεθεί στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης ήδη από το 2010 και έρχονται σε συνέχεια μνημονιακών παρεμβάσεων για το πολιτικό σύστημα.
Στο πλαίσιο αυτό:
- Η ιδιωτική χρηματοδότηση των κατά τον προαναφερόμενο νόμο δικαιούχων (πολιτικά κόμματα, υποψήφιοι ή / και αιρετοί αντιπρόσωποι), προέρχεται μόνο από φυσικά πρόσωπα, καταργουμένης της υφιστάμενης δυνατότητας οικονομικής ενίσχυσης από νομικά πρόσωπα που δεν ανήκουν στο στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
 
- Επεκτείνεται ο έλεγχος των οικονομικών των κομμάτων και των υποψηφίων και στα έσοδα αυτών. Ταυτόχρονα, επιμηκύνεται η περίοδος ελέγχου προεκλογικών δαπανών και εσόδων, για διάστημα δύο μηνών μετά τη διενέργεια των εκλογών.
 
- Μειώνεται, από 40% σε 10%, το ποσοστό της συνολικής κρατικής χρηματοδότησης κομμάτων ή συνασπισμού κομμάτων που είναι ακατάσχετο.
 
- Ιδιωτική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων ή συνασπισμών κομμάτων που υπερβαίνει το ποσό των 500 ευρώ διενεργείται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, κατά τα οριζόμενα. (Σήμερα, το σχετικό όριο είναι 1.500 ευρώ).
 
- Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις για την ιδιωτική χρηματοδότηση πολιτικών κομμάτων και συνασπισμών με την έκδοση κουπονιών (μη αναγραφή των στοιχείων ταυτότητας του χρηματοδότη για κουπόνια αξίας ίσης ή μικρότερης των 50 ευρώ, όριο στην έκδοση των εν λόγω κουπονιών κ.λπ.).
 
-  Τίθεται νέο πλαίσιο για την τραπεζική χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων. Ειδικότερα, απαγορεύεται η αποπληρωμή νέων και υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων των δικαιούχων κρατικής χρηματοδότησης, με εγγύηση την εκχώρηση ποσοστού ανώτερου του 50% της ετήσιας κρατικής χρηματοδότησης του τρέχοντος οικονομικού έτους. Περαιτέρω, επιβάλλονται συγκεκριμένες υποχρεώσεις στα κόμματα αναφορικά με τη δανειοδότησή τους (διατυπώσεις διαφάνειας), η παράλειψη των οποίων συνεπάγεται τη μη χορήγηση, μερικώς ή ολικώς της αναλογούσας κρατικής χρηματοδότησης.
 
- Καταργείται η δυνατότητα των πολιτικών κομμάτων και των συνασπισμών κομμάτων να διοργανώνουν εξορμήσεις με σκοπό την οικονομική τους ενίσχυση.
 
- Απαγορεύεται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχή προς τους συνδυασμούς και τους υποψηφίους των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.


Πηγή: reporter.gr
Share

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σχολιάστε το θέμα, τώρα, στο Taxalia.blogspot.com

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη