Γιατί οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι θα εµπιστευτούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη

12 Σεπ 2017

Άρθρο του Βασίλη Σπανάκη, Γραµµατέα Ειδικών Κοµµατικών Οργανώσεων
(Ε.Κ.Ο.) της Νέας ∆ηµοκρατίας, Οικονοµολόγου, Πτυχιούχου του
Οικονοµικού
Πανεπιστηµίου Αθηνών και κατόχου M.Sc από το City University του Λονδίνου,
π. Γραµµατέα του Συλλόγου Εφοριακών Υπαλλήλων Αττικής και Κυκλάδων.

Οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι στο µεγαλύτερο µέρος τους είναι υψηλών προσόντων και
δεν έχουν καµία σχέση µε την εικόνα που θέλουν πολλοί να περάσουν σκοπίµως
προς την ελληνική κοινωνία και άνετα θα έκαναν µια επιτυχηµένη καριέρα και
στον ιδιωτικό τοµέα.
Εποµένως, το να υπηρετεί κανείς το ∆ηµόσιο από την θέση του ∆ηµοσίου
Υπαλλήλου δεν είναι ούτε κακό ούτε ύποπτο. Απεναντίας, είναι τιµητικό και
αποτελεί εθνικό καθήκον.
Πρώτον, οι περισσότεροι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι µε την παρούσα κυβέρνηση δεν
είδαν καµία εξέλιξη τους υπηρεσιακά, είδαν στασιµότητα και τραγική µείωση
µισθών είτε άµεσα είτε έµµεσα (µείωση αφορολόγητου κ.λπ.). Το σηµαντικότερο
όµως είναι ότι το µέλλον του ∆ηµοσίου είναι άµεσα συνυφασµένο µε την
ανάπτυξη, την εξυγίανση της οικονοµίας και κυρίως µε τη δηµιουργία κλίµατος
προσέλκυσης επενδύσεων που µόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης µπορεί να
εγγυηθεί.
∆εύτερον, η ανάκαµψη της οικονοµίας θα επιφέρει θετικά αποτελέσµατα στη
λειτουργία του ∆ηµοσίου και θα δηµιουργηθούν νέες προοπτικές. Όµως αυτή η
ανάκαµψη θα έρθει µε ένα διαφορετικό µείγµα πολιτικής και σίγουρα µέσα από
την πολιτική αλλαγή που χρειάζεται η χώρα.
Τρίτον, ακούµε πολλά για την αξιολόγηση και αφήνουµε έξω το σηµαντικότερο:
την αξιολόγηση συνολικά των δοµών του ∆ηµοσίου, την οποία πρωτίστως
πρέπει να κάνουν οι ίδιοι οι πολίτες. Άλλωστε το ∆ηµόσιο οφείλει να τους
υπηρετεί. Και σε αυτό το επίπεδο η κυβέρνηση Τσίπρα – Καµµένου έχει
αποτύχει. Κανείς πολίτης – και περισσότερο οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι- δεν
µπορούν να πιστέψουν µια κυβέρνηση που εξελέγη το 2015 και επί 2,5 χρόνια
δεν έχει κάνει τίποτα.
Τέταρτον, η στρεβλή δηµιουργία ∆ηµοσίων Υπαλλήλων «πολλών
ταχυτήτων µισθολογικά» αποτελεί µια τακτική αυτής της κυβέρνησης. Σήµερα
στο ∆ηµόσιο υπάρχουν καθαρίστριες που αµείβονται περισσότερο από κατόχους
Μεταπτυχιακών και ∆ιδακτορικών, εξαιτίας της κάλυψης πελατειακών αναγκών
και προεκλογικών δεσµεύσεων του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτόν τον µύθο µόνο η Νέα
∆ηµοκρατία µπορεί να τον καταρρίψει.
Πέµπτο, η τακτική και εύστοχη Επιµόρφωση των Στελεχών του ∆ηµοσίου
καθίσταται αναγκαία προκειµένου οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι να παρακολουθούν τις
σύγχρονες εξελίξεις και φυσικά τις ανάγκες – αλλαγές που προκύπτουν. Ακόµη
περισσότερο αποτέλεσµα θα έχει η επιµόρφωση των Στελεχών του ∆ηµοσίου
συνδυαστικά, προσαρµοσµένη στα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα τους και στις
υπηρεσιακές τους ανάγκες.
Έκτο, η έλλειψη κινήτρων απόδοσης, νοµικής κάλυψης και προστασίας
τους και η αβεβαιότητα για το µέλλον θα οδηγήσει µεγάλη µερίδα των
∆ηµοσίων Υπαλλήλων στο να εµπιστευθούν την Νέα ∆ηµοκρατία.
Έβδοµο, η έλλειψη των κατάλληλων υλικοτεχνικών µέσων, οι κακές
συνθήκες εργασίας προκειµένου οι ∆ηµόσιοι Υπάλληλοι να ασκήσουν το
λειτούργηµα τους και η συνεχόµενη απαξίωση των χώρων εργασίας από την
αδιαφορία της σηµερινής κυβέρνησης, θα οδηγήσουν τους ∆ηµοσίους
Υπαλλήλους στο να επιλέξουν µια µεταρρυθµιστική κυβέρνηση. Απαιτείται
σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον. ∆υστυχώς σήµερα υπάρχουν υπηρεσίες που
δεν διαθέτουν ούτε χαρτί! Αυτά είναι τα αποτελέσµατα µιας κυβέρνησης που
πειραµατίζεται σε όλους τους τοµείς. Να θυµηθούµε που ήθελε ο κ. Βαρουφάκης
(το πρώτο εξάµηνο του 2015) ως Υπουργός της κυβέρνησης Τσίπρα να
εφαρµόσει το παράλληλο σύστηµα πληρωµών ; Μήπως ήθελε την εφαρµογή του
στους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους ;
Η κυβέρνηση Τσίπρα – Καµµένου τα τελευταία 2,5 χρόνια έχασε όλες τις
κοινωνικές οµάδες (ελεύθερους επαγγελµατίες, συνταξιούχους κ.ά.) και τώρα
προσπαθεί να «γαντζωθεί» από τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους οι οποίοι δεν
αρκούνται σε ψεύτικες υποσχέσεις αλλά βλέπουν κατάµατα την πραγµατικότητα.
Η εποχή για πειράµατα ανήκει στο παρελθόν. Είναι ώρα για ουσιαστικές και
όχι επικοινωνιακές µεταρρυθµίσεις, που µόνο µια κυβέρνηση του Κυριάκου
Μητσοτάκη και της Νέας ∆ηµοκρατίας µπορεί να εφαρµόσει.

Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη