21 Οκτ 2021

Ο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙ : ΕΧΘΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ 1821


«Φαύλη ἄρα φαύλῳ συγγιγνομένη φαῦλα γεννᾷ ἡ μιμητική» <ΠΟΛΙΤΕΙΑ > ΠΛΑΤΩΝΟΣ 603b

Δηλ. ὅταν ἡ φαυλότητα σμίξει με τήνφαυλότητα,φαυλότητες θά γεννηθοῦν. Μόνον ἀπό φαύλους καί ἀνθέλληνες πραγματοποιοῦνται συνέδρια πού ἐγκωμιάζουν τούς τυράννους καί τούς ἀδίστακτους φονιάδες τῶν Ἑλλήνων. Ὁ ἀνθέλληνας Μητσοτάκης ἀνέθεσεν εἰς τήν κυρίαν, τόν Ἑορτασμόν τῶν 200 ἐτῶν ἀπό τήν ἀπελευθέρωσιν τῆς ἀγαπημένης μας Πατρίδος ἀπό τήν τυραννίαν τῶν Τούρκων. Σκόπιμος ἡ ἐπιλογή διά τόν διασυρμόν τῶν Ἡρώων τοῦ 1821, ὡς καί δολία ἡ ἐπιλογή τῆς Σακελλαροπούλου. Λές καί εἰς τήν Ἑλλάδα μας δέν ὑπῆρχον πεφωτισμένοι Ἱστορικοί, διά νά τούς ἀνατεθῆ αὐτό τό φορτίον, ὥστε μέ τόν καλλίτερον τρόπον νά τιμηθοῦν οἱ Ἥρωες τοῦ 1821. Ὥς εἶχεν πράξει ἡ μεγαλυτέρα Πολιτική Φυσιογνωμία ὅλων τῶν ἐποχῶν ὁ Περικλῆς, ὁ ὁποῖος ὁμιλόντας πρός τούς Ἀθηναίους λέγει: «Ἄρξομαι δὲ ἀπὸ τῶν προγόνων πρῶτον· δίκαιον γὰρ αὐτοῖς καὶ πρέπον δὲ ἅμα ἐν τῷ τοιῷδε τὴν τιμὴν ταύτην τῆς μνήμης δίδοσθαι. τὴν γὰρ χώραν οἱ αὐτοὶ αἰεὶ οἰκοῦντες διαδοχῇ τῶν ἐπιγιγνομένων μέχρι τοῦδε ἐλευθέραν δι’ ἀρετὴν παρέδοσαν». Ἕλληνες αὐτό τό συνέδριον δέν πρέπει νά πραγματοποιηθῆ.Ὁ ΜΕΓΑΣ ΗΡΩΑΣ μας Κολοκοτρώνης ὁμιλόντας μέ σοφίαν πρός τούς μαθητάς τῆς Α! Λυκείου εἰς τήν Πνύκα εἰς τάς 7/10/1838, μεταξύ τῶν ἄλλων τούς εἶπεν: «μερικοί γιά ταῖς δόξαις καί ταῖς ἡδοναῖς ἄφηναν τήν πίστην τους καί ἐγίνοντο μουσουλμάνοι». Μιλόντας σέ μαθητάς ἔπρεπε νά εἶναι κόσμιος, ὁ δέ Καραϊσκάκης πού ἦτο ἀθυρόστομος θά ἔλεγεν…..: εἶσθε ἐλεύθεροι νά σκεφθῆτε ποία κοσμητικά ἐπίθετα θά τούς ἔλεγεν ὁ Καραϊσκάκης.

Μία ἀπό δαύτες πού «γιά ταῖς δόξαις καί ταῖς ἡδοναῖς…», ἦταν καί ἡ Φροσύνη 1773 - 1801, ἡ ὁποία ἐγκαταλείπει τόν ἄνδρα της καί τά παιδιά της, γιά νά πάει νά ἡδονισθῆ εἰς τό χαρέμι μέ τόν γιό τοῦ Ἀλή Πασά. Τήν γουστάριζε καί ὁ Πασάς ἀλλά στό τέλος τήν ἔπνιξε εἰς τήν λίμνην μέ μερικές ἄλλες πού «γιά ταῖς δόξαις καί ταῖς ἡδοναῖς» ἤταν οἱ χανούμισες εἰς τό χαρέμι τοῦ Πασά. Ἐάν αὐτή ἡ φροσύνη ἔκανεν παιδιά μέ τόν γιό τοῦ πασά, αὐτά δέν θά κουβαλοῦσαν τό Τούρκικο D.N.A;. Διαβάζομεν εἰς τό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ» τῆς 31/12/17: «Από το μιτοχονδριακό DNA 702 Ελλήνων, μόνο 7 άτομα είχαν DNA σύσταση ασιατικής προέλευσης και 2 με DNA σύσταση αφρικανικής προέλευσης». Δηλ. εἰς τούς χιλίους κατοικούντας αὐτόν τόν Ἱερόν τόπον, οἱ 990 εἶναι ἀπόγονοι τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, καί ἐλάχιστοι ἀπό τήν διασταύρωσιν τῆς ἡδονισμένης μέ τόν Τούρκο. Ἀπό αὐτήν τήν διασταύρωσιν οἱ γεννηθέντες θά ἤσαν Ἕλληνες τό γένος; ἤ κάτι ἄλλο. Ἐπί πλέον παρατηροῦμεν ὅτι ἐλάχιστοι (ἕλληνες) ἔχουν μίαν συμπάθειαν πρός τούς εἰσβολεῖς Μουσουλμάνους, μήπως εἶναι ἡ συγγένεια αἵματος;. Εἷς ἐξ αὐτῶν δηλώνει εἰς τάς 25.3.1932, ὡς διαβάζομεν εἰς τήν ἱστοσελίδα efsyn.gr, «το εικοσιένα είνε ένας σταθμός στη νεοελληνική ιστορία ή πιο σωστά στη ρωμαίικη ιστορία, γιατί οι αρχαίοι Ελληνες με τους σημερινούς ρωμηούς δεν έχουν κανέναν απολύτως φυλετικό δεσμό». Καί αὐτός ὁ καλός (καλός ἄνθρωπος) εἶναι ὁ Ζαχαριάδης.

Ἕλληνες ὁ Αὐγύπτιος ἱερεύς λέγει εἰς τόν Σόλωνα, ὅταν οὗτος εἶχεν ἐπισκεφθεῖ τήν Αἴγυπτον, ὅτι ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες εἴμεθα τό: «κάλλιστον καί ἄριστον γένος ἐπ’ ἀνθρώπους». «ΤΙΜΑΙΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΙΑΣ» ΠΛΑΤΩΝΟΣ. Ὀφείλομεν τάχιστα νά ἀφήσωμεν τήν παρακμήν, ὁδηγός μας νά εἶναι: ἡ Σοφία καί ἡ Φιλοπατρία τῶν προγόνων μας καί αἱ ἙλληνοΧριστιανικαί μας παραδόσεις.

Ἡ κυρά-φροσύνη ὄχι μόνον δέν ἦτο Εὐ–φροσύνη, ἀλλά ἤταν ἡ χυδαία Ἀ–φροσύνη, ὡς χυδαῖον εἶναι καί αὐτό τό συνέδριον.
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη