23 Μαρ 2023

Μεντβέντεφ: Θα στείλουμε πυραύλους στο γερμανικό κοινοβούλιο αν συλλάβετε τον Πούτιν (Εικόνες & Βίντεο)


Παράλληλα, η Ρωσία εκτόξευσε τον πέμπτο διαστημικό πύραυλο σε τροχιά για το 2023!
Οι ρωσικές αεροδιαστημικές δυνάμεις εκτόξευσαν έναν αναλώσιμο πύραυλο εκτόξευσης τύπου Soyuz-2.1a από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στην περιοχή Αρκανγκέλσκ. Η είδηση αυτή έγινε γνωστή μέσω ανακοίνωσης του υπουργείο άμυνας της Ρωσίας.

“Την Πέμπτη 23 Μαρτίου στις 09:40 από το Κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ στην περιοχή Αρκανγκέλσκ, μαχητικά πληρώματα των διαστημικών δυνάμεων των αεροδιαστημικών δυνάμεων εκτόξευσαν ένα όχημα εκτόξευσης μεσαίας κλάσης Soyuz-2.1a με διαστημόπλοιο προς όφελος του ρωσικού υπουργείου άμυνας,” δήλωσε η δήλωση του ρωσικού υπουργείου άμυνας στο κανάλι του στο Telegram.Αυτή είναι η πέμπτη εκτόξευση ρωσικού πυραύλου το 2023 και η τρίτη εκτόξευση Soyuz από το κοσμοδρόμιο του Πλεσέτσκ. Τον περασμένο χρόνο, 13 από τις 22 συνολικές εκτοξεύσεις έλαβαν χώρα σε αυτό το σημείο.
Ο Μεντβέντεφ “Επέστρεψε”…

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απείλησε μία πυραυλική επίθεση έναντι του γερμανικού ομοσπονδιακού κοινοβουλίου (Bundestag) και του γραφείου του Γερμανού καγκελάριου εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συλληφθεί.

Αυτόν τον τρόπο επέλεξε ο Ρώσος επίσημος για να σχολιάσει την δήλωση του υπουργού δικαιοσύνης της Γερμανίας, ο οποίος είπε πως σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης του εξέδωσε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, ο Ρώσος πρόεδρος θα συλλαμβάνονταν εάν έρχονταν στην Γερμανία.

Το σχετικό βίντεο δημοσιεύτηκε από το κανάλι Poll Number 3 στο Telegram.

“Ας σκεφτούμε – είναι ξεκάθαρο πως αυτή είναι μία περίπτωση που δεν θα συμβεί ποτέ, αλλά όπως και να έχει ας φανταστούμε πως κάτι τέτοιο θα γίνονταν. Ο τωρινός επικεφαλής ενός πυρηνικού κράτους έφτασε στην επικράτεια, ας πούμε της Γερμανίας, και συλλήφθηκε. Τι είναι αυτό; Μία διακήρυξη πολέμου έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας! Και σε αυτήν την περίπτωση, όλα τα μέσα μας θα πετάξουν προς το γερμανικό ομοσπονδιακό κοινοβούλιο της Γερμανίας, στο γραφείο του καγκελάριου και ούτε ο καθεξής. Καταλαβαίνει πως αυτή είναι αφορμή πολέμου, πώς έτσι θα κήρυσσε πόλεμο;” δήλωσε ο Μεντβέντεφ.Προηγουμένως, ο ίδιος πρότεινε την πιθανότητα να βομβαρδίσει το δικαστήριο της Χάγης, το οποίο και εξέδωσε το ένταλμα σύλληψης του Βλαντιμίρ Πούτιν, λόγω “εγκλημάτων πολέμου” στην Ουκρανία.

Σε παλαιότερες δηλώσεις, ο αντιπρόεδρος του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας έχει εκφράσει τις ανησυχίες του για τις αυξανόμενες πιθανότητες πρόκλησης πυρηνικού πολέμου μεταξύ της Δύσης και της Ρωσίας.

Οι εντάσεις με τους Γερμανούς απογειώθηκαν κυρίως εξαιτίας των απειλών του περί καταστροφής ενός εργοστασίου παραγωγής αρμάτων μάχης, το οποίο το Βερολίνο θέλει να κατασκευάσει στην ουκρανική επικράτεια.

At the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, the Soyuz MS-16 spacecraft and its booster are transported from the integration building to the Site 31 launch pad April 6 for final preparations for launch. Expedition 63 crewmembers Chris Cassidy of NASA and Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner of Roscosmos are set to launch aboard the Soyuz MS-16 April 9 for a six-and-a-half month mission on the International Space Station.
Andrey Shelepin/Gagarin Cosmonaut Training Center

KYZYLORDA REGION, KAZAKHSTAN – APRIL 6, 2021: Positioning a Soyuz-2.1a rocket booster with the Soyuz MS-18 spacecraft on a launch pad at the Baikonur Cosmodrome. The Soyuz MS-18 prime crew consists of Roscosmos cosmonauts Oleg Novitsky, Pyotr Dubrov and NASA astronaut Mark Vande Hei, the space launch scheduled for April 9, 2021. Roscosmos Press Office/TASS
THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. EDITORIAL USE ONLY
Êàçàõñòàí. Êûçûëîðäèíñêàÿ îáëàñòü. Óñòàíîâêà ðàêåòû-íîñèòåëÿ “Ñîþç-2.1à” ñ ïèëîòèðóåìûì êîðàáëåì “Ñîþç ÌÑ-18” íà ñòàðòîâûé êîìïëåêñ êîñìîäðîìà Áàéêîíóð. Ñòàðò çàïëàíèðîâàí íà 9 àïðåëÿ 2021. Â ñîñòàâ îñíîâíîãî ýêèïàæà âõîäÿò Îëåã Íîâèöêèé (Ðîñêîñìîñ), Ïåòð Äóáðîâ (Ðîñêîñìîñ) è Ìàðê Âàíäå Õàé (NASA). Ïðåññ-ñëóæáà ÃÊ “Ðîñêîñìîñ”/ÒÀÑÑ
ÔÎÒÎ ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËÅÍÎ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÎÐÎÍÎÉ. ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÃÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß. ÍÅ ÄËß ÐÅÊËÀÌÛ


pentapostagma.gr

 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη