10 Δεκ 2023

ΑΣΕΠ: Προσωρινά αποτελέσματα για 400 θέσεις στη Δικαστική Αστυνομία


Tην έκδοση και καταχώριση στους διαδικτυακούς τόπους του ΑΣΕΠ και του υπουργείου Δικαιοσύνης των προσωρινών πινάκων της προκήρυξης 1ΔΑ/2023 του υπουργείου Δικαιοσύνης (ΑΔΑ: ΨΣΑΛΩ-2ΧΛ) που αφορά στην πλήρωση, μεταξύ άλλων, 400 θέσεων μόνιμου προσωπικού της κατηγορίας ΔΕ του κλάδου Δικαστικής Αστυνομίας, του αστυνομικού τομέα της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» του υπουργείου Δικαιοσύνης, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 5049/2023 (Α΄ 152) και τα κριτήρια του άρθρου 29 του ν. 4765/2021, ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαγωνισμού (Κ.Ε.Δ.) του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αρ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες Διοριστέων και Κατάταξης χωρίς ειδική σήμανση. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη, μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αποτελέσματα > Αρχεία Αποτελεσμάτων.

Ενστάσεις κατά των πινάκων αυτών υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ από τη Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου και ώρα 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: >Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Ένσταση.

Για την ένσταση απαιτείται παράβολο 20 ευρώ, άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. O ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο) επιλέγοντας Φορέας Δημοσίου – Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Οι οριστικοί πίνακες θα προκύψουν μετά την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων.

Με πρόσκληση της Κεντρικής Επιτροπής Διαγωνισμού θα κληθούν από τους εν λόγω πίνακες οι υποψήφιοι, κατά σειρά επιτυχίας και σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των προσλαμβανόμενων, προσαυξημένο κατά ποσοστό τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%), να προσέλθουν εντός τασσομένων από την πρόσκληση προθεσμιών, προκειμένου να λάβουν μέρος στις υγειονομικές εξετάσεις, ψυχομετρικές και αθλητικές δοκιμασίες (βλ. Κεφάλαιο Δ.3 της Προκήρυξης).

Οδηγός εύρεσης Α.Μ. υποψηφίου

Εγχειρίδιο υποβολής ηλεκτρονικών ενστάσεων με αναλυτικές οδηγίες χρήσης

Για τυχόν τεχνικές διευκρινίσεις σχετικά μόνο με τη διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής των ηλεκτρονικών ενστάσεων, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Διαχείρισης Δεδομένων & Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ ακολουθώντας τον σύνδεσμο ή τηλεφωνικά (2131319100 – Επιλογή 4), τις εργάσιμες ημέρες και κατά τις ώρες 08:00 μέχρι 14:00.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΔΕ
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη