7 Δεκ 2023

Το κουβάρι των αναθέσεων..


Οκτώβριος 2021. Η «Ν» ακτινογραφεί 305.656 συμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 13,55 δισ. ευρώ, 3.500 αναθετουσών αρχών στο διάστημα ...Ιανουάριος 2020-Ιούνιος 2021. Οι απευθείας αναθέσεις αντιστοιχούν ..στο 65% των συμβάσεων και στο 16% του ποσού.


Μάρτιος 2023. «Η Ελλάδα σημειώνει πολύ κακή επίδοση στην πλειονότητα των δεικτών που αφορούν τις δημόσιες συμβάσεις», καθώς «42% αυτών ανατέθηκαν στο πλαίσιο διαδικασιών με μόλις έναν υποψήφιο» και μόνο στο διάστημα Ιανουαρίου 2020 και Οκτωβρίου 2021, 3,66 δισ. ευρώ αφορούσαν κλειστούς διαγωνισμούς (17,5%) και 2,9 δισ. ευρώ απευθείας αναθέσεις (13,9%). Ο επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς δεν είναι ευχαριστημένος με τις ελληνικές υποθέσεις.


Νοέμβριος 2023. Σαφείς αιχμές για απευθείας διαφθορά αφήνει η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου (4/2023), που έλεγξε δειγματοληπτικά 64 δημόσιους φορείς και 5.073 συμβάσεις.


Σύμφωνα με τα στοιχεία, που έχει αντλήσει απ’ την Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων, μόνο για τα έτη 2021 – 2022 έγιναν 314.006 συμβάσεις με απευθείας ανάθεση ή με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, συνολικού ύψους 4,5 δισ. ευρώ (πάνω από 2% του ΑΕΠ).


Δεκέμβριος 2023. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, θεματοφύλακας των οικονομικών της Ε.Ε., δημοσιεύει την ειδική έκθεση 28/2023, με τίτλο «Λιγότερος ανταγωνισμός στις συμβάσεις έργων, αγαθών και υπηρεσιών τη δεκαετία μέχρι το 2021». Ανάμεσα στα πολλά ενδιαφέροντα αναφέρει ότι «το 2021, τα μέσα ποσοστά απευθείας αναθέσεων κυμάνθηκαν από 3,1% (Ελλάδα) έως 42,3% (Κύπρος)».


Θαύμα, θαύμα; Η Ελλάδα ήταν ο πιο καλός μαθητής στου ανταγωνισμού τα θρανία;


Μπλέξαν οι γραμμές κι οι αναθέσεις και δεν γίνονται προσθαφαιρέσεις. Στο νοικοκύρη – ΕΑΔΗΣΥ να ανατρέξεις. Το 2021 σε σύνολο 217.262 συμβάσεων, οι 147.533 ήταν απευθείας. Είναι αυτό ποσοστό κοντά στο 3%; Μόνο αν τελείς σε ευθυμία.


Ψάξε την αιτία της ανακολουθίας στη μεθοδολογία («Εμβέλεια και προσέγγιση του ελέγχου»). Δεν αίρονται, όμως, οι υπόνοιες αδιαφάνειας κι αυθαιρεσίας...


Κατερίνα Τζωρτζινάκη


Η Ναυτεμπορική