Συνεντεύξεις; Καλα υπάρχουν ακόμη;

15 Ιουλ 2010

Μας ενημερώνουν οι φίλοι από το edugreece.blogspot.com
Συνέντευξη και στους Διευθυντές ΙΕΚ;
Το ΠΑΣΟΚ που θα καταργούσε την συνέντευξη;

Τι προβλέπει απόφαση της υπ. Παιδείας για την επιλογή Διευθυντών των ΙΕΚ
i) Διδακτορικό δίπλωμα: Το διδακτορικό δίπλωμα του οποίου το περιεχόμενο εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή στον επιστημονικό χώρο της αντίστοιχης
ειδικότητας ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της οργάνωσης και διοίκησης μοριοδοτείται με έξι (6) μονάδες, ενώ αν το περιεχόμενο του δεν εντάσσεται στις παρα−
πάνω κατηγορίες μοριοδοτείται με τρεις (3) μονάδες.
ii)Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών: Το μεταπτυχιακό δίπλωμα του οποίου το περιεχόμενο εντάσσεται στις επιστήμες της αγωγής ή στον επιστημονικό χώρο της
αντίστοιχης ειδικότητας ή της εκπαίδευσης ενηλίκων ή της οργάνωσης και διοίκησης μοριοδοτείται με τέσσερις (4) μονάδες,
iii) Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι. ή Α.Τ.Ε.Ι.: τρεις (3) μονάδες.
ΚΑΙ...
ζ3) Προσωπικότητα − γενική συγκρότηση: είκοσι (20) μονάδες κατ’ ανώτατο όριο.
Το κριτήριο αυτό αξιολογείται με προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων ενώπιον του Συμβουλίου Επιλογής, μέσω της οποίας εκτιμώνται η προσωπικότητα, η επαγγελματική πρόοδος και οι ικανότητες του υποψηφίου,
όπως η ικανότητα αντίληψης, η ικανότητα επικοινωνίας, η ικανότητα συνεργασίας, η ικανότητα ανάπτυξης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων ιδίως διδακτικών, διοικητικών, οργανωτικών και λειτουργικών, η ικανότητα να δημιουργεί κατάλληλο παιδαγωγικό περιβάλλον και να εμπνέει το προσωπικό και τους εκπαιδευτές στην άσκηση των καθηκόντων τους.
Share
 
Copyright © 2015 Taxalia Blog - Θεσσαλονίκη